You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@formulaelectric.be. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.


*|MC:SUBJECT|*
Nieuwsbrief
[English below]
Maart 2021

Digital Rollout


De langverwachte digital rollout wordt binnenkort uitgebracht. Hierbij krijg je een eerste blik op de nieuwe wagen en worden alle nieuwigheden uitgelegd. Vanwege Covid-19 zal deze onthulling niet live plaatsvinden, maar in digitaal formaat. Houd onze socials en mailbox in de gaten en houd je agenda vrij op zaterdag 13 maart, zodat je de grote onthulling niet mist. 
 
Algemeen 

Na de examens in januari is het team helemaal klaar om zich het komende semester terug 100% in te zetten. Elke afdeling is hard aan het werk om de laatste stukken af te werken en Aurora rijklaar te maken. 
 
Regelquizzen

De regelquizzen, om te kunnen deelnemen aan de competities deze zomer, werden gehouden op 5 februari. Na alle voorbereiding was het eindelijk tijd om al onze kennis op de proef te stellen. Sommige vragen waren moeilijker dan andere, maar over het algemeen verliep het vlot. We zijn verheugd om aan te kondigen dat we zullen deelnemen aan FS Netherlands, FS Czech en FS East! 
Update van Aurora

Powertrain

Nu de designfase achter de rug is, kan de productie en assemblage van de powertrain beginnen. De voorbije weken zijn we druk bezig geweest met de assemblage van de motoren en gearboxes zodat de eerste testen van start kunnen gaan. Er zijn al meerdere testdagen ingepland om de drives, die de motoren aansturen, af te stellen. Hiermee verzekeren we dat al de componenten naar behoren werken om zo een topresultaat neer te zetten deze zomer.
Binnenkort zal de productie van de nieuwe velgen en batterij casing van start gaan. Tot slot zullen we het koelsysteem implementeren van zodra al de componenten geleverd zijn. Hierna kunnen we de simulaties valideren met data van de testdagen. 

Composites

Met de finale simulatieresultaten is het groen licht gegeven om de positieve mallen te laten frezen. Met de voorbereidingen uitgevoerd en de eerste mallen die zijn toegekomen, zijn we vol goede moed gestart om het nieuwe aerodynamisch pakket vorm te geven. In tussentijd zijn we ook begonnen met zoeken naar partners die mee ons nieuw pakket kunnen verifiëren zodat we helemaal klaar zijn voor de competities deze zomer. 

Vehicle dynamics

De laatste puntjes van de wagen zijn afgewerkt waardoor de wagen nu volledig klaar is om zijn eerste meters te rijden. Alle onderdelen zijn geassembleerd en gemonteerd op de wagen, de laatste bouten zijn aangedraaid en elk onderdeel is gedubbelcheckt. 

We kunnen ons nu dus vooral focussen op het afstellen van alle onderdelen. Onze innovatieve ophanging en controlesystemen hebben zeer veel parameters die we kunnen aanpassen. Zo hebben we de veerstijfheid, bandenspanning, hydraulische rolstijfheid,...  maar ook alle parameters binnen onze algoritmes zoals bijvoorbeeld tractie controle, torque vectoring en het semi-actief controle algoritme. Al deze parameters worden afgesteld op basis van metingen tijdens het rijden van de verschillende events, maar ook vooral op basis van de feedback van de bestuurder.


Electronics

Na veel lange dagen zijn we er eindelijk klaar voor. Op een paar niet-cruciale sensoren na liggen alle kabels eindelijk in de wagen. Enkele veiligheidssystemen zijn al getest en goedgekeurd. Op dit moment zijn we de hoogspanningslijnen nog aan het testen en ook meteen aan het kijken of we voldoen aan de regels rond deze kabels. Het einde is echter in zicht, dus we hopen binnenkort draaiende motoren te hebben!


Driverless

Ons R&D team is druk bezig met het schrijven van een Machine Learning algoritme om de controle signalen van de wagen te bepalen. De eerste testen met dit algoritme hebben plaatsgevonden met succes! We werken nu hard om dit verder te testen in de simulator die een stuk realistischer is dan onze eerste test omgeving.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Newsletter
March 2021

Digital Rollout

The long awaited digital rollout is coming soon. During this event, you will be able to get a first look at the new car and all the new features will be explained. Due to Covid-19 this unveiling will not take place live, but in a digital format. Keep an eye on our socials and mailbox and keep an empty spot in your agenda on Saturday 13 March, so you won’t miss the big reveal. 

General
 
After the exams in January, the team is once again ready to give it their all for the upcoming semester. Every department is hard at work finishing up the last pieces to get Aurora up and running.

Rulesquizes

The rulesquizes, to enter the competitions during the summer, were held the 5th of February. After all the preparations, it was finally time to put all our knowledge to the test. Some questions were harder than others, but overall, it went pretty well. We are happy to announce that we will be competing in FS Netherlands, FS Czech and FS East!
Update on Aurora

Powertrain

Now that the design phase is over, the production and assembly of the powertrain parts can begin.
The past few weeks we have been busy assembling the motors and gearboxes so that the first tests can start. Several test days are already planned to adjust the drives that control the motors. This way, we can ensure that all the components work properly in order to achieve a top performance this summer.
Soon the production of the new rims and battery casing will start. Finally, we will implement the cooling system as soon as all the components have been delivered.  After this we can validate the simulations with data from the sensors in the car from the test days.

Composites

With the results of the final simulation, we have given the green light to mill the positive moulds. With the preparations executed and the first moulds arriving at our workshop, we have started in good spirits to give shape to the new aerodynamic package. In the meantime, we started looking for partners who can work with us to verify our new package so we are all set for the coming competitions this summer. 

Vehicle dynamics

The finishing touches are added to the vehicle so our car is now ready to drive its first meters. All parts are assembled and mounted to the vehicle, the last bolts are tightened and every part is double-checked. 
Now we can focus mainly on fine tuning each part of the suspension. Because of our innovative suspension and control systems, we have a lot of adjustable parameters. For example, we can change the spring stiffness, tire pressure, hydraulic roll stiffness,... but also all the parameters within our algorithms such as traction control, torque vectoring and the semi-active control algorithm. All these parameters are adjusted based on measurements during different dynamic events but  also based on the feedback that we receive from our driver.

Electronics

After a lot of long and exhausting days, we have finally finished the cable loom. The only wires missing are some non-crucial sensors which will be placed after the first test drives. Electrically, everything is in place for the first test drives. We are now testing the High Voltage wires, and we are checking if they comply with the Formula Student Rules. If we can keep progressing at this rate, we will be able to turn the wheels by the time this newsletter has reached you!

Driverless

Our R&D team is busy writing a Machine Learning algorithm to determine the control signals of the car. The first tests with this algorithm have taken place with success! We are now working hard to test this further in the simulator which is a lot more realistic than our first testing environment.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
*|MC:SUBJECT|*
Nieuwsbrief
[English below]
December 2020

Einde van de designfase

 
Op 6 december liep de designfase ten einde. Dit wil zeggen dat al onze nieuwe ontwerpen gefinaliseerd zijn en klaargemaakt worden om naar onze partners te sturen. Om meer te weten te komen over onze nieuwe onderdelen, zal u moeten wachten tot onze Digtal Rollout (DRO).

Onder de laatste Covid-19 maatregelen, gebeurt het meeste van ons werk van thuis uit. Dit is niet altijd even evident, maar met het einddoel in gedachten, blijft iedereen het beste van zichzelf geven. 
Om de teamsfeer er in te houden, organiseren we wekelijkse wandelingen per 4 teamleden. Dit helpt niet alleen bij onze fysiek en sociale conditie, maar het laat ons ook toe om de mooie omgeving rond Leuven te ontdekken. 
Update van Aurora

Powertrain
Gedurende de laatste weken heeft het powertrain departement niet stilgezeten, integendeel! Een paar weken geleden is het materiaal voor de velgharten afgeleverd bij de frezer. Deze zijn ondertussen in volle productie. Verder worden de mallen en de lay-up voor de trommels van de koolstofvezel gefinaliseerd.
De lay-out en de componenten van het nieuwe koelsysteem zijn ook bepaald. Hierin worden nieuwe leidingen gebruikt die 1.5kg lichter zijn ten opzichte van vorig jaar. Tot slot zijn de eigenschappen van de nieuwe radiatoren berekend en doorgestuurd naar de fabrikant voor productie. 

Composites
De concepten hebben vorm gekregen tot een finaal ontwerp. Met 5 studenten zijn we tot een resultaat gekomen dat sterker, efficiënter en innovatiever is dan de vooropgestelde doelen. Zo komen de laatste analyses van ons aerodynamisch pakket binnen en worden de ontwerpen besproken met onze partners. Dit zorgt ervoor dat we op tijd kunnen beginnen aan het lamineren van deze onderdelen en deze uitvoerig kunnen testen en verifiëren op de test events. 

Vehicle dynamics
Het meeste van ons werk gebeurt deze weken van onze thuisbureau. Dit is mogelijk omdat de voornaamste zaak op de planning het programmeren van de ECU van de wagen is. Hiertoe behoort de sturing van de semi-actieve ophanging, torque vectoring, etc. De thesisstudenten hebben hun literatuurstudie afgerond en zijn begonnen aan hun onderzoeksfase.

Electronics
De eerste nieuwe PCB's zijn geassembleerd. Deze worden uitvoerig getest vooraleer de grote bestelling voor de nieuwe batterij wordt geplaatst. Het volgende op de planning is het afwerken van de kabelboom van Aurora. Alle componenten zijn ondertussen aangekomen om deze af te maken in een laatste eindspurt, dus we hopen het hoogspanningsssysteem aan te kunnen zetten in de komende weken. Tot slot, is er een project met de derdejaarsstudenten van campus Groep T opgestart. Zij zullen de mogelijkheid van onze simulator vergroten (Umicore Isaac van het 2015-2016 seizoen). Ze hebben al veelbelovende ideeën en we zijn benieuwd naar hun resultaten op het einde van het academiejaar. 

Driverless
Bij driverless worden alle algoritmes samen gegoten tot een groot werkend Autonoom Systeem. Dit is al het geval voor de mapping en het lokalisatie algoritme, te samen met de LIDAR pijplijn. Het volgende stuk dat toegevoegd wordt, is de controle pijplijn. Dit gedeelte is verantwoordelijk voor het besturen van de wagen en het bepalen van het pad dat de wagen moet nemen door het parcours. 
Al onze algoritmes worden gevalideerd met gesimuleerde data. Tijdens deze testen werd het belang van pitch en roll compensatie duidelijk, alsook de compensatie van het processing delay.
Last but not least, willen we iedereen een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar wensen!
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Newsletter
November 2020

End of design fase

The designfreeze is in effect from the 6th of December. This means that all the designs are finalized and the parts are being prepared to send out to all our partners. To find out more about these parts, you will have to wait until our Digital Rollout (DRO).

Under the latest Covid-19 regulations, most of our work happens from home. This is not easy, but with the end goal in mind, everybody keeps giving their best. 
To keep the team spirit alive, we have weekly walks with groups of 4 team members. Not only does this boost our physical and social energy, but it also allows us to discover the beautiful surroundings of Leuven.   
Update on Aurora

Powertrain
Over the last few weeks, the powertrain department has not been sitting still, on the contrary! A few weeks ago, the material for the rim centres was delivered to the miller and they are now in full production. In addition, the moulds for the carbon drums and the layup are being finalized. 
The layout and components of the new cooling system have also been determined. Here in we will implement new cooling lines that are 1.5kg lighter compared to last year. Finally, the properties of the new radiator were calculated and sent to the manufacturer for production.

Composites
The concepts of our aerodynamic package are finalized. With five students, we made a design that is stronger, more efficient and more innovative than the targets set in September. The latest analyses of our aerodynamic package are being examined. Designs for our moulds are being evaluated in collaboration with our partners. In doing so, we will be ready to laminate the parts in time and verify our simulations with real time data gained on test events. 

Vehicle dynamics
Most of our work has been happening from our home office in the last couple of weeks. As the primary point in the agenda is the programming of the ECU of the car, this doesn't pose a problem. This ECU includes the control of the semi active suspension, torque vectoring, etc. The thesis students have finished their literature study, and are now starting their research. 

Electronics
The first new PCBs have been assembled. These are being tested before the bulk order of the new battery are placed.
Next up: finishing the cable loom of Aurora. Finally, all the components arrived to finish these in the final sprint. So we hope, to turn on the high voltage systems in the coming weeks. Lastly, we started a project with the third year students at Campus Group T. They will expand the capabilities of our simulator (Umicore Isaac of the 2015-2016 season). They have some great ideas and we're excited to see their results at the end of the academic year!

Driverless
For driverless, all the algorithms are getting glued together into a great working Autonomous System. This is already the case for our mapping and localization algorithm together with our LIDAR pipeline. The next piece that is getting glued to our Autonomous System will be our control pipeline. This part is responsible for controlling the car and determine the path the car is supposed to take through the track. 
All of our algorithms are getting validated with simulated data. During one of these tests we noticed the importance of compensating the sensor data for pitch and roll of the car, as well as the compensation of processing delay of the data. 
Last but not least, we want to wish everybody a merry Christmas and a happy new year!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
*|MC:SUBJECT|*
Nieuwsbrief
[English below]
November 2020

Het nieuwe team

 
De start van een nieuw academiejaar gaat zoals gewoonlijk gepaard met een nieuw team van ambitieuze studenten. We tellen 15 postgraduaat studenten en 16 thesis studenten. Deze zomer werden er door COVID-19 jammerlijk geen competities georganiseerd. Dit wil echter niet zeggen dat we heel de zomer hebben stilgezeten. De nieuwe recruits konden zich inwerken tijdens de productie van de wagen in plaats van het competitie evenement. Ondertussen heeft iedere student binnen het team zijn vaste functie en wordt er intensief verder gewerkt aan de Umicore Aurora. 
 
Het eerste designweekend is ondertussen ook al achter de rug. De bedoeling van dit weekend is dat er stevig doorgewerkt kan worden omdat iedereen aanwezig is op bureau, zonder de onderbreking van lessen. Naast hard werken, werd er ook reeds aan teambuilding gedaan. Hiervoor is het team afgezakt naar Brussels Kart voor enkele kart sessies. Proficiat aan Jean-Laurent met zijn eerste plaats!

Verder willen we graag al onze sponsors bedanken die het voorbije jaar hebben geholpen met het verwezenlijken van de Umicore Aurora in haar huidige staat. In het bijzonder willen we Umicore bedanken voor de inzet als jaren lange hoofdsponsor. Formula Electric Belgium, het huidige team en de toekomstige teams zouden niet staan waar ze nu staan zonder Umicore. 
Update van Aurora

Doordat deze zomer geen competities werden georganiseerd, kan de Umicore Aurora gebruikt worden in het competitieseizoen in de zomer van 2021. We maken van deze langere productie periode gebruik om een nog betrouwbaardere en efficiëntere wagen te bouwen. Er wordt gefocust op een uitgebreide validatieperiode, zodat de wagen uitgebreid getest kan worden.

Powertrain
Dit jaar ontwikkelen we binnen Powertrain een nieuwe koeling waarbij er ook een nieuwe batterij wordt gemaakt. Verder worden er nieuwe velgen gemaakt uit koolstofvezel, wat voor een gewichtsreductie tot wel 60% kan zorgen. Afgelopen dagen is er veel gebeurd aan de ontwikkeling van de nieuwe batterij en wielen. De eerste simulaties van de warmteontwikkeling van de batterij zijn reeds uitgevoerd en zien er veel belovend uit. Het vervolg van deze simulaties zal bepalen hoe de batterij in de zomer van 2021 gekoeld wordt. Daarnaast worden de velgharten verder geoptimaliseerd en voorbereid op productie.

Composites
Binnen het composites departement is de concept fase afgerond en worden de eerste schetsen opgemaakt. Hierbij ligt de focus op het aerodynamisch pakket waar 4 studenten permanent aan zullen werken. Na deze fase zullen de eerste CFD (Computational Fluid Dynamics) analyses plaatsvinden om zo tot een finaal ontwerp te komen.

Vehicle dynamics
Het vehicle dynamics departement is bezig aan de laatste finishing touches van de ophanging van Aurora. Het semi-actieve systeem wordt onderworpen aan een Roehrig-test en de inerter wordt gevalideerd op onze oudere wagen Umicore Nova met een 4-post test. Verder voeren thesisstudenten onderzoek naar nieuwe ophangingstechnologieën. 

Electronics
Binnen het electronics team hebben we de afgelopen weken voornamelijk gewerkt aan de bekabeling in onze nieuwe wagen. Met meer dan 100 componenten, 500 kabels en meer dan 1000 connecties, is het normaal dat dit veel tijd in beslag neemt. Daarnaast zijn ook al enkele subsystemen getest waar de kinderziektes al uit zijn gehaald. We werken uiteraard ook aan de nieuwe designs voor het komende jaar, zodat deze op tijd klaar zijn voor de competities deze zomer. De belangrijkste zaken hiervoor zijn een nieuwe ECU en een nieuwe batterij. 
Sam Dejonghe op bezoek

Wegens de uitstekende prestatie van Wouter Heerwegh op het Powered By Umicore virtual eRace evenement kregen we het genoegen om Sam Dejonghe te verwelkomen. Hij kreeg de mogelijkheid om het team te leren kennen en zelf enkele laps te rijden op onze simulator!
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Newsletter
November 2020

The new team

The start of a new academic year naturally involves a new team of ambitious students. We count 15 postgraduate students and 16 thesis students. This summer, all competitions were canceled due to COVID-19. The new recruits were able to get acquainted with the project during the production of the car, instead of  during the competitions. In the meantime, each student has recieved a specific position in the team and the work on Umicore Aurora continues vigorously.

The first design weekend is already past us. During this weekend, the team works hard as everybody is present and there are no interruptions caused by mandatory lectures. Apart from working hard, there has also been time for some team building. For this, the team went to Brussels Kart for some karting sessions. Congratulations to Jean-Laurent with his victory!

Furthermore, we would like to thank all our sponsors who helped us build Umicore Aurora during the past year. Especially we would like to thank Umicore for their yearlong support as main sponsor. Formula Electric  Belgium, the current team and the future teams would not be at this point today without them.   
Update on Aurora

As there were no competitions this summer, the Umicore Aurora can be used in the competitions during the summer of 2021. We will use this longer production period to create an even more reliable and efficient car. The focus will lie on an extensive validation period, which allows for in-depth testing of the car.

Powertrain
This year we are developing a new cooling system at Powertrain where a new battery will be created as well. Furthermore, new rims will be made out of carbon fiber, which can provide a weight reduction of up to 60%. A lot has happened in the past few days in the development of the new battery and wheels. The first simulations of the heat development of the battery are over and promising. The following simulations will determine how the battery will be cooled in the summer of 2021. In addition, the rims are further optimized and ready for production.

Composites
Within the composites department, the concept phase is wrapped up and the first sketches are made. The main focus of this year’s car is the aerodynamic package to improve the cornering abilities. Four students are permanently on this topic to design and optimize the design. After this phase, multiple CFD (Computational Fluid Dynamics)  analyses will be conducted to come to the final design.

Vehicle dynamics
The vehicle dynamics department is currently laying the finishing touches on the suspension of Aurora. The semi-active system is getting subject to a Roehrig-test and the inerter is being validated on a 4-post test using one of the older cars, Umicore Nova. In addition, thesis students are researching new suspension technologies.

Electronics
Within the electronics team we have been working on the cable loom of our new car. Having to place more than 100 individual components, 500 wires and more than 1000 connections, it's bound to take some time. Some subsystems already have been tested and a few bugs already have been spotted and fixed. Next to this, we also need to work on the designs for the coming year so that they are finished in time for the competitions this summer. This includes a new Battery and a new ECU.
Visit from Sam Dejonghe

Thanks to the exceptional performance of Wouter Heerwegh in the Powered By Umicore virtual eRace, we had the pleasure to recieve a visit from Sam Dejonghe. He got the possibility to get to know the team and drive some laps in our own simulator!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
*|MC:SUBJECT|*
Newsletter
March 2019

Umicore Eclipse

Thursday the 21st of February it was finally there, our digital roll-out! Formula Electric Belgium occupied a part of technology campus de Nayer to reveal the design of it's newest vehicle to the world. After the exciting and fascinating presentations by the team and some partners, more than 200 guests sat at the edge of their seats to get to know the design and name.

The lights dimmed, finally the time had come, time for the unveiling...

The Umicore Eclipse is the newest creation of Formula Electric Belgium! If you were unable be there or just want to see the render video again, it is possible to watch it right here. You can also take a look at the photos of the whole evening here, thanks to Roelof Pantjes.
Render video Umicore Eclipse
 
Photos DRO
Production in full swing
After the digital roll-out it is time for the team to focus on the production of the Umicore Eclipse! After several tests on different kinds of carbon structures that proved that they are stiff and stong enough, the team is ready to start the laminating of the monocoque. The entire team will be working full-time on this labour-intensive process for two weeks. Furthermore, various milling pieces, electronic and mechanical components are coming in continuously.
*|MC:SUBJECT|*
Newsletter
February 2019

Busy Summer

Friday the 1st of February was an important day for Formula Electric Belgium and every other Formula Student team. The registration exams for the competitions took place on this day. These exams are necessary because more teams want to compete than that there are spots available. Only the teams with the highest score and fastest registration time are allowed to participate in this competition.

This year all the exams took place on the same day. The team was up for a serious challenge. Thanks to a good preparation we were able to qualify for as many as 4 competitions. We are allowed to participate in FS Netherlands, FS East in Hungary, Formula ATA in Italy and FS Czech.
Digital Roll Out

We're almost there! Formula Electric Belgium is ready to present their newest car to the public. Thursday the 21st of February our Digital Roll-out will take place. On this occasion we will proudly reveal the full design and the name of our 2019 vehicle. Afterwards you can enjoy of some appetizers and drinks with the other guests at our network reception. This all will take place at the KU Leuven campus of technology De Nayer at Sint-Katelijne-Waver and will start at 7.30 pm.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services. This tracking is only to see how people use our website so that we can improve it.